Adatkezelési tájékoztató a Pannon Kincstár Kft. képzéseire jelentkező ügyfelek részére a róluk kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a Pannon Kincstár Kft. által az Önnel mint magánszeméllyel, illetve az Ön munkáltatójával kötött felnőttképzési szerződésével, valamint a marketing célú kapcsolattartással összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

  1. Mely személyes adatait kezeljük?

    Az Ön személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:

a) természetes személyazonosító adatként az Ön nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét,

b) további azonosító adatként az Ön társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát), adóazonosító jelét, nemét, állampolgárságát (ha Ön nem magyar állampolgár, akkor Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát is),

c) kapcsolattartási adatként elektronikus levelezési címét, postai értesítési címét, valamint, ha Ön a munkáltatójával kötött szerződés alapján vesz részt képzésünkben, akkor munkáltatójának nevét és székhelyét,

d) ha Ön szerződését velünk az eszerzodes.hu oldalon keresztül kívánja megkötni, akkor további kapcsolattartási adatként az Ön személyi igazolványának okmányazonosítóját,

e) ha Ön magánszemély ügyfelünk, akkor a számla kiállításához szükséges adatként az Ön lakcímét,

f) képzéssel összefüggő adatként az Ön által kiválasztott képzés megjelölését, a képzés elvégzéséhez szükséges iskolai végzettsége vagy előképzettsége meglétére vonatkozóan tett nyilatkozatát, a képzésen való jelenléttel, az ott szerzett értékelésekkel, minősítésekkel, valamint a képzés teljesítésével, valamint a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos adatokat, továbbá

g) a képzéssel összefüggő további adatként a képzéssel és a szerződés végrehajtásával összefüggésben nekünk Ön által megküldött leveleket, üzeneteket.

  1. Az adatkezelés célja

a) egyrészt az, hogy a Pannon Kincstár Kft. az Önnel mint magánszeméllyel vagy az Ön munkáltatójával az Ön javára kötött szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, így különösen biztosítsa az Ön részvételét a képzésen, eljuttassa Önhöz a képzéshez kapcsolódó írásos anyagokat, hozzáférést biztosítson az online ügyfélkapcsolati felületünkhöz és rendelkezésére álljon az elsajátítottak alkalmazásával összefüggő kérdéseinek megválaszolására,

b) másrészt az, hogy az Önnel vagy munkáltatójával kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségeinek (így különösen számviteli, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok elkészítése és benyújtása, nyilatkozatok megtétele, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti nyilvántartási kötelezettségek) a Pannon Kincstár Kft. eleget tudjon tenni,

c) harmadrészt az, hogy – kifejezett, a szerződés végrehajtásának feltételéül nem szabott – hozzájárulása esetén marketing célú tájékoztatást nyújtson Önnek a Pannon Kincstár Kft. programjairól,

d) negyedrészt az, hogy a Pannon Kincstár Kft. a szolgáltatásnak a szerződésnek megfelelő teljesítését bíróság, hatóság vagy egyéb, a felek közti vita rendezésére irányú eljárást lefolytató szerv eljárásában bizonyítani tudja.

A kapcsolattartási adatok kezelése a szerződés teljesítése és a Pannon Kincstár Kft.-t terhelő, törvényben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében minden esetben megtörténik, marketing célú felhasználásukra azonban csak a szerződéses szolgáltatás igénybevételéről szóló nyilatkozattól elkülönült külön hozzájárulás megadása esetén kerül sor.

  1. Az adatkezelés jogalapja

a) abban az esetben, ha Ön magánszemély ügyfelünk, akkor – a marketing célú adatkezelés kivételével – 1. pontban felsorolt minden adat tekintetében az Önnel mint érintettel megkötött szerződés végrehajtása, illetve az ilyen szerződés megkötése érdekében Ön által kezdeményezett lépések megtétele,

b) abban az esetben, ha Ön a munkáltatójával kötött szerződésünk alapján vesz részt a képzésünkben, akkor elsődlegesen, az a) pont szerinti esetben pedig másodlagosan a Pannon kincstár kft.-t mint adatkezelőt , a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a számviteli és adótörvények alapján terhelő kötelezettségek végrehajtása – a marketing célú adatkezelés és az 1. d) és g) pont szerinti adatok kivételével – az 1. pontban felsorolt minden adat esetében, valamint

c) az elektronikus levélcím marketing célú tájékoztatás (hírlevél) érdekében történt felhasználása tekintetében az Önnek a feliratkozáskor kifejezett, a szerződés megkötésétől elkülönülő hozzájárulása, végül

d) az Ön 1. pont szerinti adatai tekintetében a szerződés mindkét fél által történt teljesítését és a törvényben meghatározott kötelező megőrzési idők leteltét követően a Pannon Kincstár Kft. azon, jogi igények védelmével összefüggő jogos érdeke, hogy a szolgáltatásnak a szerződésnek megfelelő teljesítését bíróság, hatóság vagy egyéb, a felek közti vita rendezésére irányú eljárást lefolytató szerv eljárásában bizonyítani tudja.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 2. § (2) bekezdésében megjelölt Infotv.-rendelkezések alapján történik.

  1. Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a Pannon Kincstár Kft. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 47., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszám: 01-09-977168, e-mail: [email protected], telefon: + 36 1 577 8322) A munkavállalói, vezetői és az ebben a munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ennek részeként az adatok statisztikai is célra felhasználhatók, illetve statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Ezen túlmenően képző intézmény a résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.

A Pannon Kincstár Kft. a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként veszi igénybe a OPTIBALANCE Hungary Kft. könyvelőirodát (cégjegyzékszám: 01-09-949555, székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 14. ép., adószám: 23027013-2-42, képviselő: Sándor Enikő). Az adatfeldolgozó az Ön adataihoz az Önnel kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségek (így különösen számviteli, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok, nyilatkozatok megtétele) teljesítése érdekében fér hozzá, adatait e kötelezettségek teljesítésén túl nem használja fel.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói végzik.

Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: 256 kbit titkosítással, jelszó védett hozzáféréssel védett szerveren tároljuk.

A Pannon Kincstár Kft. és az adatfeldolgozók az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

A munkáltató és az adatfeldolgozó kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, a munkáltatót haladéktalanul értesítse.

  1. Meddig kezeljük az Ön adatait?

Ha Ön a Pannon Kincstár Kft. marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához nem járult hozzá, akkor az Ön adatait általában a képzési szerződés megkötését követő nyolcadik év utolsó napjáig kezeljük, amely a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (5) bekezdésében meghatározott törvényi adatkezelési határidő. Az ebben az időszakban történő adatkezelés célja az, hogy a Pannon Kincstár Kft. a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni, illetve ezek teljesítését igazolni és Önt mint a képzésben részt vevő ügyfelét azonosítani tudja, valamint – abban az esetben, ha Ön ehhez hozzájárult – kifejezetten a korábbi képzéseken részt vett ügyfelek számára előterjesztett ajánlatokat küldjön Önnek. A jelentkezési lap történt megküldését követő hatodik hónap utolsó napján töröljük ugyanakkor az Ön által rögzített adatokat abban az esetben, ha eddig az időpontig a megkötni kívánt felnőttképzési szerződés megkötésére bármely okból nem került sor.

A fentiektől eltérően a jogérvényesítésre irányuló bírósági vagy eljárás jogerős lezárultáig vagy a szerződéssel kapcsolatos minden követelés elévüléséig kezeli a Pannon Kincstár Kft. jogos érdekből az Ön adatait a 3. d) pontban meghatározott esetben.

Ha Ön a Pannon Kincstár Kft. marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához hozzájárult, akkor kapcsolattartási adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

  1. Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?

Ön az adatok kezelésére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben – azon eset kivételével, amikor az érintett személyes adat kezelésére a Pannon Kincstár Kft. jogszabály alapján köteles – az érintett adatot a hozzájárulással érintett célra a továbbiakban nem használjuk, Önnek megkereséseket – az adatai kezelésével összefüggő tájékoztatást kivéve – nem küldünk.

Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a marketing célú és a 3. d) pont szerinti esetben jogos érdekből folytatott adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén a Pannon Kincstár Kft. a személyes adatokat marketing célból egyáltalán nem kezelheti tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Ön kérheti a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

  1. Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön a hozzáféréshez való joga alapján tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az általunk kezelt személyes adatokról vagy azok meghatározott köréről, valamint másolatot kérhet a munkáltató által tárolt adatokról. E kéréseit az adott adat tekintetében első alkalommal minden esetben ingyenesen teljesítjük, nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó (például indokolatlanul ismételt) hozzáférési igény esetén ugyanakkor fenntartjuk a jogszabály által biztosított jogot arra, hogy az ilyen igényt megtagadjuk vagy a felmerült költségeknek megfelelő mértékű költségtérítést állapítsunk meg az igény teljesítéséhez.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak az Ön által kapcsolattartási adatként megadott e-mailcímről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk: [email protected]

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.